Privacyverklaring

De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor deze website over de Tilburgse Kermis. De gemeente vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. De gemeente bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacygevoelige gegevens.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als naam van de exploitant van een kermisattractie en het bijbehorende (e-mail)adres. De gemeente verwerkt persoonsgegevens om bezoekers van de website goed van dienst te kunnen zijn en bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Persoonsgegevens die op de kermiswebsite staan, zijn:

Middel

Grondslag

Gegevens

Bewaartermijn

Namen exploitanten attracties

Toestemming

Naam attractie
Naam exploitant
Mailadres

Een half jaar

Bestellen merchandise

Toestemming

Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres

Wordt verwijderd als de bestelling is geleverd

Waar worden uw gegevens voor gebruikt

Gemeente Tilburg verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het bestellen van een kermis-artikel, worden deze gegevens niet gebruikt om u andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties. In de volgende situaties verwerkt de gemeente persoonsgegevens:

Wanneer de gemeente een wettelijke grondslag heeft. Dat zijn:

– toestemming

– overeenkomst 

– wettelijke verplichting 

– gerechtvaardigd belang  

– publiekrechtelijke taak

Contact leggen voor versturen merchandise (schriftelijk, per e-mail of telefonisch).

Ter ondersteuning van vragen van bezoekers die van attracties willen weten wie de exploitant is. Dit vanwege de goede naam die exploitanten hebben.

Voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website (zie ook cookies)

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u recht op: 

Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een inzage verzoek indienen via de pagina contact. De gemeente Tilburg behandelt uw verzoek binnen 1 maand.

Informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.

Een verzoek aan de gemeente Tilburg om uw gegevens te verwijderen als de gemeente geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.

Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het indienen van een klacht als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt dat doen bij de gemeente via de pagina contact op deze website. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging

De gemeente neemt beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo krijgen alleen bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens. Zij hebben dit nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Bovendien heeft iedereen die werkt bij de gemeente Tilburg een geheimhoudingsplicht en een integriteitsverklaring ondertekend. Voor gemeenten zijn landelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging. Kijk op de website van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten voor meer informatie. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging.

Wijzigingen

De gemeente Tilburg kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.

 

Contact

Neem contact op met de Functionaris van de gegevensbescherming als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

privacy@tilburg.nl.